2019 оны 9-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 12.106 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 1237.064 290.538 1160.532 -76.532
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 977.732 237.903 950.841 -26.891
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 259.332 52.635 209.691 -49.641
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 18.12% 18.07% 2.89
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 10820 2578 9815 -1005
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 36250.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 3571.428 1200.6 2062.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 2427.296 409 1612
Гадагшаа гарсан нүүрс тн