2019 оны 9-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 11.987 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 927.798 287.676 869.994 -57.804
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 733.299 236.11 712.938 -20.361
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 194.499 51.566 157.056 -37.443
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 17.93% 18.05% 2.91
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 8115 2563 7237 -878
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35458.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 2678.571 266.8 861.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 1820.472 396 1203
Гадагшаа гарсан нүүрс тн