2019 оны 9-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 12.113 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 618.532 290.718 582.318 -36.214
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 488.866 237.997 476.828 -12.038
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 129.666 52.721 105.49 -24.176
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 18.13% 18.12% 2.84
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 5410 2335 4674 -736
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35587.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 1785.714 594.9 594.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 1213.648 401 807
Гадагшаа гарсан нүүрс тн