2019 оны 9-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1.5 1.5 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 309.266 12.886 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9278 309.266 309.266 291.6 291.6 -17.666
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7333 244.433 244.433 238.831 238.831 -5.602
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1945 64.833 64.833 52.769 52.769 -12.064
ДХЦЭХ
%
% 20.96% 20.96% 20.96% 18.1% 18.1% 2.86
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81150 2705 2705 2339 2339 -366
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 35800

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35394

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 9-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 892.857 892.857
Нүүрсний зарцуулалт тн 18204.732 606.824 606.824 406 406
Гадагшаа гарсан нүүрс тн