2019 оны 8-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.11 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8928 290.646 8981.01 53.01
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 7177.988 241.602 7332.865 154.877
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1750.012 49.044 1648.145 -101.867
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 16.87% 18.35% 1.25
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 87600.048 3 71845 -15755.048
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35800

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 22142.866 2898.205 25829.205
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 15712.784 1109.273 15642.273
Гадагшаа гарсан нүүрс тн