2019 оны 8-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.047 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8640 289.116 8690.364 50.364
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6946.44 234.679 7091.263 144.823
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1693.56 54.437 1599.101 -94.459
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.83% 18.4% 1.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 84774.24 27 71842 -12932.24
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 34011.068

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 21428.58 1049.6 22931
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 15205.92 667 14533
Гадагшаа гарсан нүүрс тн