2019 оны 8-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.086 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8352 290.07 8401.248 49.248
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6714.892 237.269 6856.584 141.692
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1637.108 52.801 1544.664 -92.444
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.2% 18.39% 1.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 81948.432 2325 71815 -10133.432
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 33628.468

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 20714.294 1057.6 21881.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 14699.056 667 13866
Гадагшаа гарсан нүүрс тн