2019 оны 8-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.083 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8064 289.98 8111.178 47.178
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6483.344 234.662 6619.315 135.971
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1580.656 55.318 1491.863 -88.793
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 19.08% 18.39% 1.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 79122.624 2421 69490 -9632.624
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 33237.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 20000.008 990 20823.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 14192.192 667 13199
Гадагшаа гарсан нүүрс тн