2019 оны 8-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.078 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7776 289.872 7821.198 45.198
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6251.796 235.375 6384.653 132.857
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1524.204 54.497 1436.545 -87.659
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.8% 18.37% 1.23
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 76296.816 2596 67069 -9227.816
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32914.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 19285.722 2345 19833.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 13685.328 667 12532
Гадагшаа гарсан нүүрс тн