2019 оны 8-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.115 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7488 290.754 7531.326 43.326
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6020.248 236.811 6149.278 129.03
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1467.752 53.943 1382.048 -85.704
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.55% 18.35% 1.25
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 73471.008 2596 64473 -8998.008
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31236.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 18571.436 759 17488.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 13178.464 667 11865
Гадагшаа гарсан нүүрс тн