2019 оны 8-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.051 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7200 289.224 7240.572 40.572
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5788.7 236.055 5912.467 123.767
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1411.3 53.169 1328.105 -83.195
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.38% 18.34% 1.26
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 70645.2 2569 61877 -8768.2
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31144.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 17857.15 552 16729.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 12671.6 437 11198
Гадагшаа гарсан нүүрс тн