2019 оны 8-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.044 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6912 289.044 6951.348 39.348
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5557.152 237.572 5676.412 119.26
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1354.848 51.472 1274.936 -79.912
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.81% 18.34% 1.26
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 67819.392 2358 59308 -8511.392
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31029.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 17142.864 1311 16177.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 12164.736 438 10761
Гадагшаа гарсан нүүрс тн