2019 оны 8-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.045 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6624 289.08 6662.304 38.304
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5325.604 234.609 5438.84 113.236
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1298.396 54.471 1223.464 -74.932
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.84% 18.36% 1.24
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 64993.584 2425 56950 -8043.584
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30156.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 16428.578 1725 14866.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 11657.872 439 10323
Гадагшаа гарсан нүүрс тн