2019 оны 8-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.089 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6336 290.124 6373.224 37.224
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5094.056 236.724 5204.231 110.175
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1241.944 53.4 1168.993 -72.951
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.41% 18.34% 1.26
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 62167.776 2485 54525 -7642.776
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28870.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 15714.292 959 13141.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 11151.008 467 9884
Гадагшаа гарсан нүүрс тн