2019 оны 8-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.09 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5760 290.16 5793.372 33.372
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4630.96 236.305 4731.884 100.924
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1129.04 53.855 1061.488 -67.552
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.56% 18.32% 1.28
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 56516.16 2508 49390 -7126.16
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28297.868

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 14285.72 1817.1 11654.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 10137.28 436 8970
Гадагшаа гарсан нүүрс тн