2019 оны 8-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.082 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5472 289.962 5503.212 31.212
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4399.412 236.298 4495.579 96.167
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1072.588 53.664 1007.633 -64.955
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.51% 18.31% 1.29
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 53690.352 2685 46882 -6808.352
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26916.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 13571.434 2710.1 9837.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 9630.416 457 8534
Гадагшаа гарсан нүүрс тн