2019 оны 8-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.074 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5184 289.764 5213.25 29.25
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4167.864 238.59 4259.281 91.417
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1016.136 51.174 953.969 -62.167
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.66% 18.3% 1.3
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 50864.544 2404 44197 -6667.544
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24663.668

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 12857.148 1388.1 7127.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 9123.552 450 8077
Гадагшаа гарсан нүүрс тн