2019 оны 8-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.082 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4896 289.962 4923.486 27.486
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 3936.316 236.616 4020.691 84.375
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 959.684 53.346 902.795 -56.889
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.4% 18.34% 1.26
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 48038.736 2742 41793 -6245.736
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23725.568

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 12142.862 926.8 5739.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 8616.688 452 7627
Гадагшаа гарсан нүүрс тн