2019 оны 8-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.036 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4608 288.864 4633.524 25.524
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 3704.768 237.92 3784.075 79.307
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 903.232 50.944 849.449 -53.783
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.64% 18.33% 1.27
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 45212.928 2309 39051 -6161.928
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23250.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 11428.576 922.6 4812.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 8109.824 457 7175
Гадагшаа гарсан нүүрс тн