2019 оны 8-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.11 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4320 290.646 4344.66 24.66
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 3473.22 234.165 3546.155 72.935
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 846.78 56.481 798.505 -48.275
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 19.43% 18.38% 1.22
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 42387.12 2469 36742 -5645.12
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22785.168

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 10714.29 262.4 3890.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 7602.96 443 6718
Гадагшаа гарсан нүүрс тн