2019 оны 8-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.077 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 4032 289.854 4054.014 22.014
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 3241.672 237.484 3311.99 70.318
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 790.328 52.37 742.024 -48.304
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.07% 18.3% 1.3
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 39561.312 2464 34273 -5288.312
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22965.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 10000.004 3627.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 7096.096 459 6275
Гадагшаа гарсан нүүрс тн