2019 оны 8-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.034 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 3744 288.81 3764.16 20.16
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 3010.124 236.349 3074.506 64.382
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 733.876 52.461 689.654 -44.222
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.16% 18.32% 1.28
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 36735.504 2632 31809 -4926.504
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23424.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 9285.718 3627.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 6589.232 427 5816
Гадагшаа гарсан нүүрс тн