2019 оны 8-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.062 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 3168 289.494 3184.848 16.848
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 2547.028 237.061 2600.756 53.728
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 620.972 52.433 584.092 -36.88
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.11% 18.34% 1.26
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 31083.888 2326 26149 -4934.888
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24275.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 7857.146 1518 3627.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 5575.504 420 4965
Гадагшаа гарсан нүүрс тн