2019 оны 8-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.045 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2880 289.08 2895.354 15.354
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 2315.48 236.924 2363.695 48.215
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 564.52 52.156 531.659 -32.861
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.04% 18.36% 1.24
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 28258.08 2289 23823 -4435.08
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23177.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 7142.86 528 2109.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 5068.64 422 4545
Гадагшаа гарсан нүүрс тн