2019 оны 8-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.119 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2592 290.862 2606.274 14.274
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 2083.932 237.241 2126.771 42.839
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 508.068 53.621 479.503 -28.565
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.44% 18.4% 1.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 25432.272 2381 21534 -3898.272
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23071.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 6428.574 858 1581.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 4561.776 423 4123
Гадагшаа гарсан нүүрс тн