2019 оны 8-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.073 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2304 289.746 2315.412 11.412
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 1852.384 237.213 1889.53 37.146
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 451.616 52.533 425.882 -25.734
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.13% 18.39% 1.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 22606.464 2428 19153 -3453.464
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22636.768

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 5714.288 331.5 723.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 4054.912 449 3700
Гадагшаа гарсан нүүрс тн