2019 оны 8-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.047 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2016 289.134 2025.666 9.666
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 1620.836 235.209 1652.317 31.481
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 395.164 53.925 373.349 -21.815
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.65% 18.43% 1.17
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 19780.656 2285 16725 -3055.656
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22754.268

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 5000.002 132.2 392.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 3548.048 443 3251
Гадагшаа гарсан нүүрс тн