2019 оны 8-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.018 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 288 288.432 288.432 0.432
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 231.548 235.655 235.655 4.107
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 56.452 52.777 52.777 -3.675
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.3% 18.3% 1.3
Технологийн хэрэгцээний ус тн 87600 2825.808 2825.808 2634 2634 -191.808
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 25613.068

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25140.068

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 8-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 714.286 714.286
Нүүрсний зарцуулалт тн 15712.779 506.864 506.864 473 473
Гадагшаа гарсан нүүрс тн