2019 оны 7-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.972 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8928 287.316 8964.054 36.054
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 7177.988 235.221 7333.404 155.416
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1750.012 52.095 1630.65 -119.362
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.13% 18.19% 1.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 79999.995 -2167 72421 -7578.995
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25587.992

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 18600 3947.4 14944.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 15510.602 1794.508 15394.508
Гадагшаа гарсан нүүрс тн