2019 оны 7-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.087 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8640 290.088 8676.738 36.738
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6946.44 238.258 7098.183 151.743
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1693.56 51.83 1578.555 -115.005
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.87% 18.19% 1.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 77419.35 -4601 74588 -2831.35
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23435.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 18000 1271.1 10997.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 15010.26 455 13600
Гадагшаа гарсан нүүрс тн