2019 оны 7-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.039 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8352 288.936 8386.65 34.65
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6714.892 234.629 6859.925 145.033
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1637.108 54.307 1526.725 -110.383
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.8% 18.2% 1.4
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 74838.705 2184 79189 4350.295
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22619

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 17400 528 9726
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 14509.918 488 13145
Гадагшаа гарсан нүүрс тн