2019 оны 7-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.745 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 8064 281.88 8097.714 33.714
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6483.344 229.596 6625.296 141.952
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1580.656 52.284 1472.418 -108.238
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.55% 18.18% 1.42
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 72258.06 2430 77005 4746.94
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22579

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 16800 726 9198
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 14009.576 461 12657
Гадагшаа гарсан нүүрс тн