2019 оны 7-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 11.172 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7776 268.128 7815.834 39.834
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6251.796 216.235 6395.7 143.904
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1524.204 51.893 1420.134 -104.07
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 19.35% 18.17% 1.43
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 69677.415 2366 74575 4897.585
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22314

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 16200 858 8472
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 13509.234 462 12196
Гадагшаа гарсан нүүрс тн