2019 оны 7-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.028 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7488 288.666 7547.706 59.706
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 6020.248 236.492 6179.465 159.217
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1467.752 52.174 1368.241 -99.511
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.07% 18.13% 1.47
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 67096.77 2390 72209 5112.23
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21918

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 15600 198 7614
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 13008.892 461 11734
Гадагшаа гарсан нүүрс тн