2019 оны 7-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.086 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 7200 290.07 7259.04 59.04
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5788.7 237.101 5942.973 154.273
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1411.3 52.969 1316.067 -95.233
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.26% 18.13% 1.47
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 64516.125 2411 69819 5302.875
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22181

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 15000 990 7416
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 12508.55 474 11273
Гадагшаа гарсан нүүрс тн