2019 оны 7-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.028 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6624 288.666 6679.098 55.098
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5325.604 235.502 5467.936 142.332
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1298.396 53.164 1211.162 -87.234
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.42% 18.13% 1.47
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 59354.835 2450 64982 5627.165
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20632

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 13800 1495 4908
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 11507.866 481 10314
Гадагшаа гарсан нүүрс тн