2019 оны 7-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.078 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6912 289.872 6968.97 56.97
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5557.152 237.936 5705.872 148.72
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1354.848 51.936 1263.098 -91.75
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.92% 18.12% 1.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 61935.48 2426 67408 5472.52
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21665

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 14400 1518 6426
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 12008.208 485 10799
Гадагшаа гарсан нүүрс тн