2019 оны 7-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.09 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6336 290.16 6390.432 54.432
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 5094.056 239.379 5232.434 138.378
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1241.944 50.781 1157.998 -83.946
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.5% 18.12% 1.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 56774.19 3711 62532 5757.81
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19618

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 13200 1235 3413
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 11007.524 454 9833
Гадагшаа гарсан нүүрс тн