2019 оны 7-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.107 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 6048 290.574 6100.272 52.272
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4862.508 239.921 4993.055 130.547
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1185.492 50.653 1107.217 -78.275
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.43% 18.15% 1.45
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 54193.545 4374 58821 4627.455
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18837

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 12600 792 2178
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 10507.182 464 9379
Гадагшаа гарсан нүүрс тн