2019 оны 7-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.046 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5760 289.098 5809.698 49.698
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4630.96 239.538 4753.134 122.174
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1129.04 49.56 1056.564 -72.476
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.14% 18.19% 1.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 51612.9 3957 54447 2834.1
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18509

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 12000 858 1386
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 10006.84 466 8915
Гадагшаа гарсан нүүрс тн