2019 оны 7-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.129 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5472 291.096 5520.6 48.6
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4399.412 238.857 4513.596 114.184
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1072.588 52.239 1007.004 -65.584
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 17.95% 18.24% 1.36
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 49032.255 3171 50490 1457.745
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18117

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 11400 528 528
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 9506.498 466 8449
Гадагшаа гарсан нүүрс тн