2019 оны 7-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 288 12 - 12.067 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 5184 289.602 5229.504 45.504
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7178 231.548 4167.864 235.882 4274.739 106.875
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1750 56.452 1016.136 53.72 954.765 -61.371
ДХЦЭХ
%
% 19.6% 19.6% 19.6% 18.55% 18.26% 1.34
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2580.645 46451.61 2374 47319 867.39
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26038

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18055

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 600 10800
Нүүрсний зарцуулалт тн 15510.617 500.342 9006.156 485 7983
Гадагшаа гарсан нүүрс тн