2019 оны 6-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.072 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 5184 289.728 5213.898 29.898
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 4219.794 238.283 4266.519 46.725
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 964.206 51.445 947.379 -16.827
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 17.76% 18.17% 0.43
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 51600.006 46828 -4772.006
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31993.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 18000 133.4 14165.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 9274.716 470 8389
Гадагшаа гарсан нүүрс тн