2019 оны 6-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.057 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4896 289.368 4924.17 28.17
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 3985.361 236.396 4028.236 42.875
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 910.639 52.972 895.934 -14.705
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.31% 18.19% 0.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 48733.339 1550 46828 -1905.339
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32330.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 17000 1067.2 14032.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 8759.454 432 7919
Гадагшаа гарсан нүүрс тн