2019 оны 6-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.055 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4608 289.314 4634.802 26.802
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 3750.928 238.117 3791.84 40.912
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 857.072 51.197 842.962 -14.11
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 17.7% 18.19% 0.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 45866.672 3026 45278 -588.672
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 31695.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 16000 1784.7 12965.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 8244.192 485 7487
Гадагшаа гарсан нүүрс тн