2019 оны 6-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.075 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4320 289.8 4345.488 25.488
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 3516.495 239.898 3553.723 37.228
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 803.505 49.902 791.765 -11.74
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 17.22% 18.22% 0.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 43000.005 2559 42252 -748.005
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30395.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 15000 1588.8 11180.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 7728.93 486 7002
Гадагшаа гарсан нүүрс тн