2019 оны 6-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.137 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 4032 291.294 4055.688 23.688
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 3282.062 237.794 3313.825 31.763
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 749.938 53.5 741.863 -8.075
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.37% 18.29% 0.31
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 40133.338 2858 39693 -440.338
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29292.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 14000 330 9591.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 7213.668 488 6516
Гадагшаа гарсан нүүрс тн