2019 оны 6-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.059 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 3744 289.422 3764.394 20.394
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 3047.629 234.694 3076.031 28.402
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 696.371 54.728 688.363 -8.008
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.91% 18.29% 0.31
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 37266.671 2866 36835 -431.671
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29450.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 13000 660 9261.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 6698.406 452 6028
Гадагшаа гарсан нүүрс тн