2019 оны 6-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.02 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 3456 288.468 3474.972 18.972
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 2813.196 236.972 2841.337 28.141
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 642.804 51.496 633.635 -9.169
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 17.85% 18.23% 0.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 34400.004 3251 33969 -431.004
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29242.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 12000 532.8 8601.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 6183.144 490 5576
Гадагшаа гарсан нүүрс тн