2019 оны 6-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.064 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 3168 289.53 3186.504 18.504
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 2578.763 236.592 2604.365 25.602
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 589.237 52.938 582.139 -7.098
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.28% 18.27% 0.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 31533.337 2563 30718 -815.337
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29200

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 11000 1520.3 8069
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 5667.882 469 5086
Гадагшаа гарсан нүүрс тн